Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2016

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

  1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/301/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarządzenia Nr 36 Wójta Gminy Liw z dnia 12.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poddano konsultacjom projekt uchwały w w/w sprawie.

 

  1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Liw, których zakres działania obejmuje obszar Gminy Liw.

 

  1. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 14 września 2016 r. do dnia 03 października 2016 r.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Liw ( www.liw.pl ), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.liw.pl), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw oraz rozesłanie do poszczególnych organizacji informacji  dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu bądź w formie elektronicznej.

           

  1. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Pani Katarzyna Krasna referent w Urzędzie Gminy Liw.

 

  1. Wyniki konsultacji

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  wpłynął jeden wniosek od Liwskiego Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej, Ruchna 73 07-100 Węgrów  dotyczący  § 8 ust.1  projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Wniosek Stowarzyszenia został uwzględniony. 

 

Protokół sporządziła dnia 11.10.2016 r. 

            Katarzyna Krasna 

 

Wyniki konsultacji społecznych projektu

Rocznego  Programu Współpracy Gminy Liw

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  na  2017 rok.               

 

L.p.

Podmiot zgłaszający

Propozycje/ uwagi organizacji pozarządowych wraz z uzasadnieniem.

 

Stanowisko

Wójta Gminy Liw

do zgłoszonej propozycji/uwagi

 

1.

Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej

Ruchna 73 07-100 Węgrów

Zwiększyć wysokość środków przeznaczanych na realizację programu (§ 8 ust.1) o kwotę 100tys. zł.  Stowarzyszenie zamierza pozyskać środki z LGD na realizację zadań publicznych oraz wnioskować będzie o wsparcie do Gminy Liw przy ich realizacji.

 

UWZGLĘDNIONO.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-12
Data publikacji:2016-10-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1532