Zarządzenie Wójta Gminy Liw w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2016

Zarządzenie Nr 44 
Wójta Gminy Liw 

z dnia 18 października r. 

      w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 

Wójt Gminy Liw zarządza, co następuje:

§1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2

Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liw,
 3. na stronie internetowej Gminy Liw.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

________________________________________ 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44

Wójta Gminy Liw

z dnia 18.10.2016

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały XI/67/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

Wójt Gminy Liw

            ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” którego przedmiotem jest wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie jego realizacji. 

I. RODZAJ I ZAKRES ZADANIA

            Realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania publicznego w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

            Na realizacje zadania przeznaczono kwotę 4.000,00 zł. 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI    

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie na terenie Gminy Liw.
 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Liw.
 3. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Liw powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.
 4. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 5. Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określa Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 6. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranemu podmiotowi lub podmiotom, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Liw,  nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 7. Ofertę realizacji zadania publicznego, wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U.2016  poz. 1300). Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

a)       aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b)       statut podmiotu uprawnionego albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez uprawniony podmiot;

 1. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 2. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 15.12.2016r.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U.2016 poz. 1300). Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania. 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, mogą składać kompletne oferty na realizację zadania publicznego, na drukach określonychw Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U.2016  poz. 1300) w terminie do dnia 10.11.2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Liw ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem oferta ma realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” oraz adresem zwrotnym oferenta.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Liw. 

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Liw, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 3. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności w oparciu o:

a)       merytoryczną wartość oferty/opis zadania, cel zadania, przewidywane rezultaty zadania/ maksymalna liczba punktów – 30;

b)       kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – maksymalna liczba punktów – 30;

c)       dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadania publicznego – maksymalna liczba punktów – 20;

d)      posiadane zasoby kadrowe – maksymalna liczba punktów 20;

e)       oferta może uzyskać maksymalną liczbę 100 punktów.

 1. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Komisja w trakcie opiniowania złożonych ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liw, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Liw.
 2. Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.  

Węgrów, dnia 18.10.2016r. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-18
Data publikacji:2016-10-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1499