Zarządzenie Wójta Gminy Liw w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2016

Zarządzenie Nr  48

Wójta Gminy Liw

z dnia 14.11.2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

zarządzam, co następuje:

§1

            Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 44 Wójta Gminy Liw z dnia 18 października 2016  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych ” zwaną dalej „Komisją Konkursową”

§ 2

            W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1)  Katarzyna Żelazowska – Przewodniczący

2) Agata Kowalska - Sobotka – Członek

3) Katarzyna Krasna – Członek

§3

            Do zadań Komisji konkursowej należy:

1) opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą ”Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”, ogłoszonym w dniu 18 października 2016 r.

2) wybór najkorzystniejszych ofert realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1;

3) przygotowanie i przedłożenie Wójtowi Gminy Liw propozycji wyboru ofert.

 

§4

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o Uchwałę Nr II/12/10 Rady Gminy w Liwie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1428