Zarządzenie Wójta Gminy Liw w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2017

Zarządzenie Nr 55

Wójta Gminy Liw

z dnia 25.10.2017 r. 

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXXVI/301/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje: 

§1

  1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zwanym dalej Programem.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej projektu Programu, pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii organizacji w dziedzinach dotyczących działalności tych podmiotów. Konsultacja umożliwi zapoznanie się z projektem aktu oraz pozyskanie opinii na jego temat. 

§2

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu na BIP Gminy Liw, stronie internetowej Gminy Liw (www.liw.pl) w zakładce  Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.
  2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Programu proszę zgłaszać na formularzu konsultacji na adres Urzędu Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, pokój Nr 8 lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja@liw.pl.
    Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Uwagi do Projektu Programu Współpracy na 2018 r.”
  1. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

1)      przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

2)      złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 06.11.2017 r., bądź po dniu 22.11.2017 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji),

3)      nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji,

  1. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§3

Konsultacje odbędą się w dniach od 06 listopada 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-27
Data publikacji:2017-10-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1748