Konkurs plastyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2018

„Niepodległość oczami najmłodszych” 

organizowany przez

Urząd Gminy Liw

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów 

 Cele Konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, 
 • budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów,
 • możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu. 

Regulamin Konkursu: 

§ 1 Organizator 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Urząd Gminy Liw 

§ 2 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 01 marca 2018 r., a kończy się 18 maja 2018 r. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Liw.

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w formacie A3.

3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

4. Praca plastyczna powinna posiadać jednego autora, musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.) na wszelkich znanych w chwili przekazania polach eksploatacji w szczególności:

- prawie do publikacji w mediach, stronach internetowych, umieszczania w folderach i tego typu publikacjach,

- prawie zwielokrotniania, kopiowania, przetwarzania.

6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich następuje przeniesienie nieodpłatne egzemplarza utworu.

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac 

 1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu na adres Urząd Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07 - 100 Węgrów z dopiskiem na kopercie:

Konkurs plastyczny – „Niepodległość oczami najmłodszych”
lub złożyć u osoby organizującej konkurs na terenie szkoły

      w terminie do 18 maja 2018 r.

 1. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, klasa, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

§ 5 Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Urząd Gminy Liw do 04 czerwca 2018 r. wyłoni zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:

 •  I grupa: klasy I-III szkoły podstawowej,
 •  II grupa: klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 •  III grupa: klasy II-III gimnazjum i kl. VII szkoły podstawowej

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 9 (3 w każdej kategorii wiekowej).

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną poinformowane
o wynikach Konkursu telefonicznie.

6. Organizator Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe.

7. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Liw (ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów), oraz na stronie internetowej: http://www.liw.pl/ w zakładce Oświata. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 25 7922477.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu, o ile uzna za konieczne wprowadzenie takich zmian.

3.  Wszelkie koszty poniesione przez Uczestników konkursu, a w szczególności zużycie materiałów plastycznych wynikające z udziału w Konkursie oraz dojazdy pokrywają Uczestnicy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-16
Data publikacji:2018-02-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1624