Ewidencja działalności gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2015

O G Ł O S Z E N I E 

W ślad za komunikatem Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki Wójt Gminy Liw informuje, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców – osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.Nie uiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.  

WÓJT  GMINY  LIW

Rejestracja działalności gospodarczej.

 

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz CEIDG-1.

Obecnie organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m.in. rejestracja do podatku VAT. Czynności te wykonać należy przed uzyskaniem pierwszych dochodów.

 

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego http://www.firma.gov.pl/

 

Formularz papierowy wniosku CEIDG-1 wraz z instrukcją dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki lub do pobrania w Urzędzie Gminy Liw, pokój nr 2.

>>>>> Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 <<<<<

Wypełniony wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy, gdzie zostanie przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany do CEIDG najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu jego złożenia.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDGhttps://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-17
Data publikacji:2015-09-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2795