Informacja na temat zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych i nowych opłat w 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2019

Z końcem 2019 r. upływa termin obowiązywania umowy z PGK Sp. z o.o. w Węgrowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy Liw oraz osób posiadających domki rekreacyjne lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W listopadzie br. Urząd Gminy ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w którym wzięło udział cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka EkoTeam z Wierzbna, z którą 23 grudnia br. została podpisana umowa na okres od 1 stycznia 2020 r do 31 października 2020 r. Oznacza to zmianę firmy, która od nowego roku będzie zajmowała się odbiorem odpadów. Niestety najniższa oferta jest o 36 % wyższa od dotychczasowej kwoty w roku 2019. W całej Polsce w ostatnim czasie wzrastają opłaty w wielu gminach, czasami nawet o 100%. Dotychczasowa opłata w gminie Liw wynosząca 11 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów była jedną z najniższych w naszym regionie. Wzrost opłat za odpady spowodowany jest wieloma czynnikami, z których najważniejsze to kłopoty z zagospodarowaniem i sprzedażą odpadów segregowanych, wzrost od nowego roku opłaty środowiskowej z tytułu składowania odpadów zmieszanych ze 170 zł za tonę do 270 zł za tonę, konieczność termicznej utylizacji niektórych frakcji odpadów w spalarni bądź cementowni, wzrost wynagrodzeń pracowników firm zajmujących się odpadami.

Od 2020 roku na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nastąpią istotne zmiany dotyczące odbioru odpadów.

Najważniejsze zmiany są następujące:

  1. Obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich to znaczy, że nie będzie możliwości składania deklaracji na odpady wyłącznie zmieszane.
  2.  Możliwość obniżenia opłaty w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym a kompost wykorzystany będzie na nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie oddaje bioodpadów (worek brązowy) a zagospodarowuje takie odpady we własnym zakresie, dzięki czemu będzie wnosił niższe opłaty. Kompostownik na terenie nieruchomości powinien być usytuowany w odległości, co najmniej 2 metrów od granicy działki i 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych. Nie jest w przepisach określona forma kompostownika, czyli może to być konstrukcja z dowolnego materiału lub zwykła pryzma.
  3. Wprowadzono podwyższoną stawkę opłaty (karę), jeżeli właściciel nieruchomości pomimo obowiązku segregacji odpadów nie czyni tego. W takim przypadku firma odbierająca odpady zawiadamia Urząd Gminy, który na podstawie dowodów w tym dokumentacji fotograficznej wszczyna postępowanie administracyjne zakończone decyzją o naliczaniu wyższej opłaty.
  4. Wprowadzono roczną opłatę w formie ryczałtu dla właścicieli domków rekreacyjnych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na okres przebywania w danym roku.

Rada Gminy Liw uchwałą przyjętą w dniu 6 grudnia br. ustaliła nową stawkę opłaty w wysokości 15 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli w danej nieruchomości bioodpady są kompostowane i zagospodarowywane we własnym zakresie. W przypadku, gdy bioodpady nie są zagospodarowywane we własnym kompostowniku tylko oddawane (worek brązowy) stawka opłaty miesięcznie od osoby wynosi 16,50 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustalona została stawka podwyższona w wysokości 49,50 zł miesięcznie od jednej osoby. Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono opłatę ryczałtową roczną w wysokości 169,30 zł. Jeżeli właściciel takiej nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów opłata będzie podwyższana do kwoty 507,90 zł. rocznie.

Od 2020 roku nastąpi również zmiana w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Zbiórka odpadów zmieszanych (czarny worek), odpadów higienicznych (fioletowy worek) oraz bioodpadów (brązowy worek), czyli dla gospodarstw, które nie będą bioodpadów kompostowali we własnym zakresie będzie odbywała się dwa razy w miesiącu od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu (listopad-marzec). W przypadku odpadów segregowanych – szkło i papier będą odbierane raz na dwa miesiące a tworzywa sztuczne (plastik) jeden raz w miesiącu, odpady problematyczne typu chemikalia i leki przeterminowane dwa razy w roku łącznie z odpadami wielkogabarytowymi.

W związku ze zmianą stawek opłat za odpady, właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty i nie będzie obowiązku złożenia nowej deklaracji z wyjątkiem właścicieli gospodarstw domowych, którzy chcą kompostować bioodpady a tym samym mieć zniżkę w opłacie, a w dotychczas złożonej deklaracji zaznaczyli brak kompostownika. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy.

   Nie zmienia się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty. Tak jak dotychczas opłata uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach płatności podatków, czyli do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Opłata ryczałtowa od właścicieli domków rekreacyjnych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cela rekreacyjno-wypoczynkowe uiszczana będzie bez wezwania do 10 czerwca danego roku. Opłata zbierana będzie tak jak dotychczas przez sołtysów, wpłacana przelewem na rachunek gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

Więcej szczegółów na naszej stronie w prawej zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-23
Data publikacji:2019-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3030