Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy na rok 2016.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2015

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

  1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/301/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarządzenia Nr 58 Wójta Gminy Liw z dnia 21.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poddano konsultacjom projekt uchwały w w/w sprawie.

 

  1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Liw, których zakres działania obejmuje obszar Gminy Liw.

 

  1. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 21 września 2015 r. do dnia 09 października 2015 r.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Liw ( www.liw.pl ), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.liw.pl), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw oraz rozesłanie do poszczególnych organizacji informacji wraz z formularzem składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu bądź w formie elektronicznej.

           

  1. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Pani Katarzyna Świątek, podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

  1. Wyniki konsultacji

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący uwag  do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

 

Protokół sporządziła dnia 16.10.2015 r.
Katarzyna Świątek

Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-27
Data publikacji:2015-10-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2660