Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2015

UCHWAŁA Nr XI/67/2015
Rady Gminy w Liwie

z dnia 24.11. 2015 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2016

             Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy w Liwie

uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr XI/67/2015.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Liw. 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE 

            Zgodnie z art.  5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            W związku z powyższym, uchwalenie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-26
Data publikacji:2015-11-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3500