GMINA LIW

Zarządzenie 67/2022 Wójta Gminy Liw w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

19 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 67/2022

Wójta Gminy Liw

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Liw.

                Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr XXXIV/253/2021 Rady Gminy w Liwie z dnia 26 listopada 2021 r. roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Wójt Gminy Liw zarządza, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Liw pod nazwą „Zakończenie lata”

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liw,
  3. na stronie internetowej Gminy Liw.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-19
Data publikacji:2022-08-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2064