GMINA LIW

Wójt Gminy Liw ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

6 października 2017

OGŁOSZENIE

NR GZR.6840.03.2017

z dnia 05 października 2017 roku 

Wójt Gminy Liw 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Położenie nieruchomości: Jarnice, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 1157/6 i 1158/9

Powierzchnia działki: 0,1168ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00028540/2

Wartość nieruchomości: 15.130,00zł (kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należną 23%-ą stawkę podatku VAT). 

            Wymieniona powyżej nieruchomość gruntowa powstała w wyniku podziału geodezyjnego działek o numerach ewidencyjnych 1157 i 1158/3. Działka posiada kształt prostokąta. Dojazd do działki drogą gruntową nieurządzoną. Działka nieuzbrojone, istniej możliwość uzbrojenia w energię elektryczną i wodę.

            Gmina Liw nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją o warunkach zabudowy nr PDR.6730.56.2012 z dnia 29 stycznia 2013r. przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Położenie nieruchomości: Jarnice, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 1157/7 i 1158/10

Powierzchnia działki: 0,1166ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00028540/2

Wartość nieruchomości: 15.080,00zł (kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należną 23%-ą stawkę podatku VAT) 

            Wymieniona powyżej nieruchomość gruntowa powstała w wyniku podziału geodezyjnego działek o numerach ewidencyjnych 1157 i 1158/3. Działka posiada kształt prostokąta. Dojazd do działki drogą gruntową nieurządzoną. Działka nieuzbrojone, istniej możliwość uzbrojenia w energię elektryczną i wodę.

            Gmina Liw nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją o warunkach zabudowy nr PDR.6730.56.2012 z dnia 29 stycznia 2013r. przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Położenie nieruchomości: Jarnice, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 1157/8 i 1158/11

Powierzchnia działki: 0,1252ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00028540/2

Wartość nieruchomości: 16.190,00zł (kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należną 23%-ą stawkę podatku VAT) 

            Wymieniona powyżej nieruchomość gruntowa powstała w wyniku podziału geodezyjnego działek o numerach ewidencyjnych 1157 i 1158/3. Działka posiada kształt prostokąta. Dojazd do działki drogą gruntową nieurządzoną. Działka nieuzbrojone, istniej możliwość uzbrojenia w energię elektryczną i wodę.

            Gmina Liw nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją o warunkach zabudowy nr PDR.6730.56.2012 z dnia 29 stycznia 2013r. przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2017r. o godz. 1015 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych w wysokości  10% ceny  wywoławczej do dnia  13 listopada 2017 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35923600080000060620000070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 13 listopada 2017r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9.Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Piotr Styś w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/792-28-21.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.plwww.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i w miejscowości Jarnice.

 

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-06
Data publikacji:2017-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:232