GMINA LIW

Konsultacje społeczne projektu opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Liw na lata 2017-2032".

9 listopada 2017

Węgrów, 06.11.2017r.

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY LIW
 

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Liw na lata 2017-2032".

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, oraz na stronie internetowej www.liw.pl.

            Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Liw na lata 2017-2032".

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Liw, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – admin@liw.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

         Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Liw.

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański 

Obwieszczenie umieszczono na: 
1. tablicy ogłoszeń UG Liw
2.  stronie internetowej www.liw.pl
3. a/a 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-09
Data publikacji:2017-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:905