GMINA LIW

Wyjaśnienie Wójta Gminy dotyczące zarzutów nieprawidłowości przeprowadzenia wyborów sołeckich w Liwie

29 stycznia 2019

1)      Pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. grupa mieszkańców Liwa zwróciła się do Wójta Gminy o zmianę terminu zebrania wiejskiego na którym miano dokonać wyboru sołtysów Liwa I i Liwa II oraz rad sołeckich ustalonego na dzień 16 stycznia 2019 r. Zgodnie z § 10 ust.2 Statutu Sołectwa, zebranie wiejskie, które ma dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest na mocy uchwały Rady Gminy, przez Wójta, który w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustala dzień, godzinę i miejsce Zebrania.

W związku z tym zwołane zostało posiedzenie Rady Sołeckiej Liw I i Liw II w dniu wpływu wniosku tj. 14.01.2019 r. w trakcie którego obie Rady Sołeckie nie wyraziły zgody na przełożenie terminu zebrania. W tej sytuacji - z powodu braku uzgodnienia z radami sołeckimi - wybory zostały przeprowadzone w pierwotnym terminie w dniu 16 stycznia 2019 r.

2)      Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Sołectwa Zebranie jest ważne, gdy o jego terminie - dniu, godzinie i miejscu oraz porządku obrad zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców Sołectwa na 7 dni przed jego datą.

Pisemne ogłoszenie o terminie zebrania zwołanego na 16 stycznia 2019 r. zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Liw I i Liw II w dniu 9 stycznia 2019 r. Potwierdzeniem tego faktu są oświadczenia sołtysów obu sołectw.

Dodatkowo informacja o terminach wszystkich zebrań była umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw 14 stycznia 2019 r.

Ponadto Gmina na dzień przed każdym zebraniem przypomniała mieszkańcom o terminach zebrań w formie informacji sms-owej. Tym samym zarzut, że mieszkańcy nie byli właściwie poinformowani o terminie zebrania wiejskiego nie jest prawdziwy. Na siedem dni przed zebraniem były ogłoszenia na tablicach a informacja na stronie internetowej i wysłane sms-y należy traktować jako dodatkowe informacje, przypominające o zebraniu.

3)      Zgodnie z § 12 Statutu Sołectwa Sołtys, Przewodniczący i członkowie Rady Sołeckiej - wybierani są bezpośrednio przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów - stałych mieszkańców sołectwa, którym przysługuje prawo wybierania do Rady Gminy.

Biorąca udział w wyborach kandydatka na sołtysa w Sołectwie Liw II spełniła warunki określone w § 12 Statutu, ponieważ w dacie wyboru służyło jej bierne prawo wybierania do Rady Gminy, posiadała stałe zameldowanie na terenie Sołectwa Liw II i figurowała w rejestrze wyborców okręgu wyborczego w wyborach do Rady Gminy, który obejmuje Sołectwo Liw II.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-29
Data publikacji:2019-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1218