GMINA LIW

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Liw w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pt. „Budowa Pomnika 100-lecia Niepodległości w Ruchnie”

8 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 17

Wójta Gminy Liw

z dnia 4 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności działań powstrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej 

pt. „Budowa Pomnika 100-lecia Niepodległości w Ruchnie”

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

zarządzam co następuje:

§1

            Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 10 Wójta Gminy Liw z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności działań powstrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej pod nazwą. „Budowa Pomnika 100-lecia Niepodległości w Ruchnie” zwaną dalej „Komisją Konkursową”

 

§ 2

            W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) Katarzyna Żelazowska – Przewodniczący

2) Małgorzata Mrawiec – Członek

3) Marian Komorowski – Członek

§3

            Do zadań Komisji konkursowej należy:

1) opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Budowa Pomnika 100-lecia Niepodległości w Ruchnie”, ogłoszonym w dniu 18.03.2019 r.;

2) wybór najkorzystniejszych ofert realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1;

3) przygotowanie i przedłożenie Wójtowi Gminy Liw propozycji wyboru ofert.

 

§4

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-08
Data publikacji:2019-04-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3964