GMINA LIW

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Liw w 2018 roku.

11 czerwca 2019

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Gmina zobowiązana jest zorganizować na swoim terenie gospodarkę odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych.

Rada gminy Liw, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Zgodnie z regulaminem mieszkańcy gminy Liw mają możliwość zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny (segregacja) oraz nieselektywny (zmieszane). Niemalże wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli deklaracje i są objęci gminnym systemem odbioru odpadów.

Podmioty gospodarcze nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami. Zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Mieszkańcy Gminy Liw w 99% zadeklarowali segregowanie odpadów. Zbiórka odpadów w sposób selektywny polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:

a)       niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b)      papieru i tektury,

c)      szkła,

d)      tworzyw sztucznych,

e)      metali,

f)       opakowań wielomateriałowych,

g)      odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych,

h)      przeterminowanych leków,

i)        chemikaliów, w tym resztek farb, lakierów, olejów i opakowań po nich,

j)        zużytych baterii i akumulatorów,

k)      zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l)        mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

m)    zużytych opon,

n)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej,

o)      popiołu.

W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  gmina Liw udostępnia  właścicielom nieruchomości w worki o pojemności od 60 do 120 litrów. Mieszkańcy do gromadzenia odpadów zaopatrywani są w worki o następującej kolorystyce, w których gromadzone są niżej wymienione odpady:

1)        CZARNY - odpady niesegregowane (zmieszane);

2)        ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metale, opakowania  wielomateriałowe;

3)        NIEBIESKI - papier;

4)        ZIELONY - szkło;

5)        BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

6)        CZERWONY - chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, olejów i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory;

7)        SZARY - popiół.

Odpady segregowane odbierane są jeden raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne oraz zmieszane (pozostałość po segregacji) odbierane są dwa razy w miesiącu okresie letnim - od kwietnia do września i raz w miesiącu w okresie zimowym - od października do marca. Odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne odbierane są dwa razy w roku wiosną i jesienią w terminach ustalonych w harmonogramie. Odpady budowlane odbierane są po uzgodnieniu na indywidualne zgłoszenie.

Wykonawcą usługi zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Liw, w 2018 r. była firma PGK Sp. z o.o. w Węgrowie wyłoniona w przetargu. Roczna kwota ryczałtowa określona w przetargu stanowiąca wynagrodzenie za wykonaną usługę wyniosła 429 235 zł brutto.  Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w całości pokrywają mieszkańcy gminy. Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego przy selektywnej zbiórce wynosiła od 10 zł. do 26 zł. a przypadku odpadów zmieszanych dwukrotność tych kwot. W 2018 r. w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierano odpady z 2411 nieruchomości na których zamieszkiwało 6234 osób. 

W ciągu roku zebrano na terenie gminy Liw 1133,834 Mg. odpadów (wzrost o 11% do roku poprzedniego) w tym 475,00 Mg odpadów zmieszanych. Z ogólnej masy odpadów komunalnych wysegregowano i poddano recyklingowi cztery frakcje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale w ilości 145,57 Mg. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych czterech frakcji wyniósł - 22,89%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2018 r. wynosi - 28,97 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi - 100 %

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Liw jest: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych,  Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  ul. Błonie 3,  08-110 Siedlce;  Składowisko w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry;

Na terenie gminy nie istnieją dzikie wysypiska śmieci.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-11
Data publikacji:2019-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1358