GMINA LIW

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

23 grudnia 2019

UCHWAŁA NR XIII/103/2019

Rady Gminy w Liwie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR XVII/116/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6856).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) w brzmieniu obowiązującym od 6 września 2019 r. ustawodawca zobowiązuje radę gminy do dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy.

Zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy, wydłużony został o jeden miesiąc okres odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów w okresie od 1 kwietnia do 31 października do jednego razu na dwa tygodnie. W wyniku analizy procesu odbioru odpadów  i zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców rozszerzono segregację o nowy rodzaj tj. odpady higieniczne (worek koloru fioletowego), natomiast odbiór papieru i szkła ustalono na jeden raz na dwa miesiące. Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Węgrowie.


 

UCHWAŁA NR XIV/115/2019

Rady Gminy w Liwie

z dnia 6 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/103/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/103/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2019 r. poz.13358) wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.”

2)       § 2 ust. 1 Załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

- prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych z podziałem na:

1)      papier i tekturę;

2)      metale;

3)      tworzywa sztuczne;

4)      szkło;

5)      odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6)      bioodpady;

7)      popiół;

8)      odpady higieniczne;

9)      odpady niebezpieczne;

10)  przeterminowane leki i chemikalia;

11)  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

12)  zużyte baterie i akumulatory;

13)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

14)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

15)  zużyte opony;

16)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej.

 - zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych)”.

3)      w § 2 Załącznika do Uchwały skreśla się ust. 2.

4)      w § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały skreśla się zdanie drugie,

5)      w § 5 Załącznika do Uchwały dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

 „Miejsce ustawienia pojemników, worków, koszy na śmieci i kontenerów właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w należytej czystości i porządku.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 6 września 2019 r. ustawodawca zobowiązuje radę gminy do dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.)  w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy. Uchwałą Nr XIII/103/2019 z dnia 30.10.2019 r. Rada Gminy w Liwie uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.  13358).  W uchwale tej należało dokonać kolejnych zmian dostosowujących przedmiot uchwały do zmian wprowadzonych w/w ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., jak w niniejszej uchwale. Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Węgrowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-23
Data publikacji:2019-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3597