GMINA LIW

24 marca 2020

ZARZĄDZENIE Nr 16

Wójta Gminy Liw

z dnia  24  marca  2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie

Na podstawie art. 33 ust 3  i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 491) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia pracy Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie polegające na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Obsługa interesantów będzie prowadzona za pomocą:

a)    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal,

b)   wiadomości e-mail: wykaz spraw do załatwienia dostępny na stronie www.bip.liw.pl zakładka Załatw sprawę i na stronie www.liw.pl w zakładce Urząd Gminy/Referaty i samodzielne stanowiska.

c)    telefonu: 25 7922821, 25 7922805, 25 7922477, 25 7923362;

  1. Dopuszcza się przyjęcia i obsługę interesantów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1282