GMINA LIW

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości Ruchna i Ruchenka, dotycząca nadania nazw ulic oraz zmiany numeracji porządkowej budynków

11 grudnia 2020

Informujemy, że Rada Gminy w Liwie podjęła uchwały nr XXI/172/2020, XXI/173/2020 i XXI/174/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ruchna i Ruchenka.

W/w uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (treść uchwał poniżej).

W związku z powyższym zameldowani mieszkańcy Ruchny i Ruchenki po dniu 1 stycznia 2021 r. otrzymają pisemne Zawiadomienia z Urzędu Gminy Liw z nowym adresem nieruchomości. Zawiadomienia zostaną dostarczone przez Sołtysów miejscowości Ruchna i Ruchenka.

Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Po 1 stycznia 2021 r. Urząd Gminy Liw oznakuje wszystkie ulice tablicami z nazwą ulic oraz dokona niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

Urząd Gminy Liw dokona następujących zmian „z urzędu”:

1. Sprawy meldunkowe i dowodów osobistych:

- Zmiana adresów w związku z wprowadzeniem nazw ulic dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,

- Posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

2. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

- Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

-Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

Zmiana adresu powinna być niezwłocznie zgłoszona przez właścicieli i mieszkańców we wszystkich urzędach i instytucjach, w których figuruje adres, m. in.:

1. Urząd Skarbowy w Węgrowie - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2021 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2020.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Węgrowie lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych bezpośrednio w placówce KRUS. Podstawą dokonania zmiany będzie zaświadczenie o zameldowaniu.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu EZP lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązane złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG-1 w Urzędzie Gminy Liw.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

- adres zamieszkania,

- adres zameldowania,

- adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

- adres do doręczeń,

- adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

- adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

5. Ujawnienie w księdze wieczystej:

- celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Węgrowie Wydział Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

-we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

- w treści żądania należy wpisać, iż „zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z uchwałami nr: XXI/172/2020, XXI/173/2020 i XXI/174/2020 z dnia 30 września 2020 r. oraz Zawiadomieniem Wójta Gminy Liw o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości (należy wskazać właściwy nr zawiadomienia)”.

- do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

- do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Węgrowie – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

- obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-11
Data publikacji:2020-12-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2164