GMINA LIW

Wójt Gminy Liw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych w miejscowościach Jarnice i Zawady przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Liw

30 grudnia 2020

OGŁOSZENIE
NR GZR.6840.2.2020
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Liw
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990)

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIW

 

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Jarnice, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działek: 918, 919

Powierzchnia działek: 0,8800 ha

Powierzchnia użytkowa budynku – 509,90 m2 p.u.

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00029094/7

Wartość nieruchomości: 491 300,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)

Nieruchomość gruntowa zabudowana byłą szkołą podstawową i przedszkolem. Budynek murowany, wykonany według starej normy cieplnej. Teren działki ogrodzony, posiada uzbrojenie w przyłącza elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Na terenie działki znajduje się budynek gospodarczo - sanitarny.  Nieruchomość w zabudowie wolnostojącej. Lokalizacja nieruchomości bardzo dobra, bliskie sąsiedztwo rzeki Liwiec.

 

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Zawady, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 74/2

Powierzchnia działki: 0,2111 ha

Powierzchnia użytkowa budynku – 502,10 m2 p.u.

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00055082/1

Wartość nieruchomości: 333 690,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Nieruchomość stanowiąca budynek byłej szkoły podstawowej w zabudowie wolnostojącej. Budynek murowany, wykonany według starej normy cieplnej. Obiekt wyposażony w instalację C.O., uzbrojony w przyłącza elektryczne oraz wodociągowe. W skład nieruchomości wchodzą dwa budynki gospodarcze.

            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

            W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, za cenę określoną w niniejszym wykazie, w Urzędzie Gminy Liw, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10.02.2021 roku.

            Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów na okres 21 dni, (tj. od 30.12.2020 r. do 20.01.2021 r.) oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw: www.liw.pl, www.bip.liw.pl. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w najbliższym numerze Tygodnika Siedleckiego.

 

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-30
Data publikacji:2020-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1664