GMINA LIW

Plan pracy Rady Gminy na 2023 rok

PLAN PRACY RADY GMINY W LIWIE NA 2023 r.

Lp.

Termin

Tematyka sesji

1.

Luty

 1. Informacja na temat  współpracy z Powiatem Węgrowskim  w 2023 roku.
 2. Informacja na temat działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Węgrowie

2.

Marzec

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2022 r.
 2. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2022 rok.
 3. Informacja na temat uruchomienia „Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

3.

Kwiecień

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.
 5. Informacja dotycząca działalności ARiMR i MODR.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności za rok 2022.

4.

Czerwiec

 1. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.
 2. Ocena działalności placówek służby zdrowia obsługujących mieszkańców Gminy Liw.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Liw.

5.

Sierpień

 1. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Liw za pierwsze półrocze 2023r.
 2. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Liw.

 6.

Wrzesień

 1. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Gminie Liw i Powiecie Węgrowskim.
 2. Informacja dotycząca działalności Spółki Wodnej Liw.
 3. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie.

7.

Listopad

 1. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na 2024 r.
 2. Ustalenie wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2024 r.
 3. Uchwalenie rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

8 .

Grudzień

 1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2024 r.
 2. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy za 2022 rok.
 3. Ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2024.
 4. Zatwierdzenie planów pracy i planu kontroli Komisji Rady na rok 2024 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:15010