GMINA LIW

Plan pracy Rady Gminy na 2020 rok

PLAN PRACY RADY GMINY W LIWIE NA 2020 r.

Lp.

Termin

Tematyka sesji

1.

Luty

 1. Perspektywy współpracy z Powiatem Węgrowskim.
 2. Informacja na temat działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Węgrowie

2.

Marzec

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2019 r.
 2. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok.

3.

Kwiecień

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 20+19 rok.
 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.
 5. Informacja dotycząca działalności ARiMR i MODR.

4.

Maj

           Uroczysta sesja z okazji trzydziestej rocznicy wolnych wyborów do rad gmin.

5.

Czerwiec

 1. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.
 2. Ocena działalności placówek służby zdrowia obsługujących mieszkańców Gminy Liw.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Liw.

6.

Sierpień

 1. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Liw za pierwsze półrocze 2020r.
 2. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Liw.

7.

Wrzesień

 1. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Gminie Liw i Powiecie Węgrowskim.
 2. Informacja dotycząca działalności Spółki Wodnej Liw.

8.

Listopad

 1. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na 2021r.
 2. Ustalenie wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
 3. Uchwalenie rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

9.

Grudzień

 1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2021 r.
 2. Zatwierdzenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw na rok 2021.
 3. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy za 2019 rok.
 4. Ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2021.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2021 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:4644