Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2016

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz §10 Uchwały Nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni.

            Roczny Program Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 30 września - 22 października 2014 roku w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii za pomocą formularza opinii. W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do programu współpracy.

Przedmiotem współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Programem Współpracy na rok 2015 była realizacja zadań publicznych z zakresu:

1)   kultura fizyczna i sport;

2)   ochrona zdrowia i pomoc społeczna;

3)   nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

4)   równouprawnienie kobiet i mężczyzn;

5)   rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6)   ochrona środowiska;

7)   kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

8)   bezpieczeństwo publiczne, poprzez podejmowanie działań dotyczących realizacji zadań publicznych.

            Głównym celem Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celami szczegółowymi była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

            Roczny Program współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 06 listopada 2014 r. Na realizację zadań publicznych objętych Programem zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 złotych.

            W 2015 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert w zakresie:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pod nazwa „Przyjazny plac zabaw”

2) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym w szczególności wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Bezpieczny Senior”

            Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pod nazwą „Przyjazny plac zabaw” ogłoszony został Zarządzeniem Nr 29 Wójta Gminy Liw z dnia 07 maja 2015 r. Na wyżej wymienione zadanie została złożona jedna oferta przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy w dniu 14.05.2015 r. – osobiście w kancelarii urzędu. Komisja Konkursowa, oceniająca ofertę została powołana Zarządzeniem Nr 34 Wójta Gminy Liw z dnia 01 czerwca 2015 r. i obradowała w następującym składzie:

1. Katarzyna Świątek;

2. Katarzyna Żelazowska;

3. Maria Hryć.

            Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy spełniała wymogi oceny formalnej i merytorycznej - została rozpatrzona przez komisję konkursową pozytywnie. Zawarta została umowa Nr 1/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Przyjazny plac zabaw” pomiędzy Gminą Liw z siedzibą w Węgrowie, a organizacją pozarządową: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy. Na realizację zadania „Przyjazny plac zabaw” przekazano organizacji dotację w kwocie 2.100,00 zł.

Głównym celem zadania była modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Borzychy poprzez zakup oraz montaż huśtawki wahadłowej i pojemników na zabawki.

            Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wykonanego w terminie od 01 czerwca do 31 lipca 2015 r. zostało sporządzone zgodnie z umową Nr 1/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

            Drugi otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pod nazwą „Bezpieczny Senior” ogłoszony został Zarządzeniem Nr 66 Wójta Gminy Liw z dnia 26 października 2015 r. Na wyżej wymienione zadanie została złożona jedna oferta przez Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej   dniu 05.11.2015 r. – osobiście w kancelarii urzędu.  Komisja Konkursowa, oceniająca ofertę została powołana Zarządzeniem Nr 71 Wójta Gminy Liw z dnia 18 listopada 2015 r. i obradowała w następującym składzie:

1. Katarzyna Świątek;

2. Katarzyna Żelazowska;

3. Maria Hryć.

            Oferta Liwskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej spełniała wymogi oceny formalnej i merytorycznej - została rozpatrzona przez komisję konkursową pozytywnie. Zawarta została umowa Nr 2/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczny Senior” pomiędzy Gminą Liw z siedzibą w Węgrowie, a organizacją pozarządową: Liwskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości oraz Aktywizacji Lokalnej. Na realizację zadania „Bezpieczny Senior” przekazano organizacji dotację w kwocie 3.000,00 zł.

Głównym celem zadania było podniesienie świadomości na temat zagrożeń wobec osób starszych oraz pozyskanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań, które pozwolą lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, odpowiednio reagować i szukać właściwej pomocy poprzez zorganizowanie spotkania informacyjno – edukacyjnego połączonego z integracją osób starszych będących członkami klubów seniora funkcjonujących na terenie Gminy Liw.

            Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wykonanego w terminie od 16 listopada do 27 listopada 2015 r. zostało sporządzone zgodnie z umową Nr 2/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Łącznie na współpracę z podmiotami, które otrzymały dotacje na realizację zadania publicznego w otwartych konkursach ofert wydatkowano kwotę 5.100,00 zł. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-18
Data publikacji:2016-02-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2522