DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WSTĘP

Urząd Gminy Liw zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Liw.

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Telefon: +48 257922821
Faks: +48 257922821
E-mail: sekretariat@liw.pl
Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
Skrytka ePUAP: /7k1j99qqjo/skrytka

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-11.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Gminy Liw dla strony liw.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA LIW.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 99.48%.

 

Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu, jest pusty lub go brakuje.

Kilka elementów wejściowych, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

DOSTĘPNE UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- powiększanie czcionki

- podświetlanie linków

- ustawienie wysokiego kontrastu

- mapa strony

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Żelazowska, sekretarz@liw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257922821. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Gminy Liw mieści się w jednej lokalizacji:

07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2. Wejście do budynku z poziomu gruntu po przez schody o dwóch stopniach od strony wschodniej. W budynku tym znajdują się wszystkie referaty jednostki, oraz osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne wyposażone w schody.  

Na parterze budynku dostępnym po przez schody o sześciu stopniach można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatkach, Referacie Oświaty, oraz sprawy z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, kadrowych i obsługi rady gminy, ewidencji ludności i dowodów osobistych, punkt kasowy. Ponadto zlokalizowany jest gabinet wójta gminy i sekretarza gminy.

Na piętrze budynku dostępnym po przez schody można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy z zakresu zamówień publicznych i funduszy unijnych, gospodarki nieruchomościami i energetyki, ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  informatyzacji i promocji, planowania przestrzennego, budownictwa, dróg i mostów gospodarki odpadami, rolnej, leśnej i łowieckiej. Ponadto znajduję się gabinet przewodniczącego rady gminy, sala konferencyjna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić przed wejściem do budynku po przywołaniu danego pracownika.

Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony jest dzwonek do przywołania pracownika.

W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak urządzeń ułatwiających osobą z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, czy urządzeń lektorskich.

Budynek nie posiada windy.

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna).

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzieloną drogę ewakuacyjną.

________________________________________________________________________

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-21
Data publikacji:2015-07-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:19858