Klauzula informacyjna RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy Liw

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy Liw informuje   o   zasadach   przetwarzania   danych   osobowych   oraz   o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Gminie Liw jest Wójt Gminy Liw, Węgrów ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym  można kontaktować się pod adresem mail: iod@liw.pl

3. Administrator  danych  osobowych przetwarza  Pani/Pana dane  osobowe  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  zawartych  umów  oraz  na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Urząd Gminy Liw obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczących usług na rzecz Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia:  

  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania.

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy Liw ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Liw Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony danych  osobowych,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy przesłankę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta  między stronami umowa.

11. O szczegółach podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych.  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2424