Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2017

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2017

Rady Gminy w Liwie

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

            Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

             Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            W związku z powyższym, uchwalenie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-07
Data publikacji:2017-12-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2062