NABÓR NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 ROKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2020

WÓJT GMINY LIW

 Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie gminy Liw. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

Planowana liczba rachmistrzów terenowych do wyłonienia na terenie gminy Liw - 4

Zadania rachmistrzów terenowych zostały określone w Instrukcji organizacyjnej do powszechnego spisu rolnego na 2020 r.

1.Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)      być osobą pełnoletnią,

2)     zamieszkiwać na terenie gminy Liw,

3)     posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)     posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, które zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów trenowych. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Dyrektor Urzędu Statystycznego jako Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kserokopię dokumentu

    potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wyksztalcenia.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  2. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
  3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

        Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. l);

        Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

        Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)

        Informacja dotycząca RODO (zał.3)

 

  1. Ofertę należy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020” w terminie do 08.07.2020r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów.

  1. Dodatkowych informacji udziela: Leszek Paderewski- Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego tel; 25 792-28-21 wew.24, Ewa Burczyńska – Koordynator Gminny tel: 25 792-28-21 wew.23

 

/-/ Bogusław Szymański

Wójt Gminy Liw/Gminny Komisarz Spisowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-19
Data publikacji:2020-06-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:328