Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2016

Uchwała Nr XI/58/2015

Rady Gminy w Liwie
z dnia 24 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 8, art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029) Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje: 

§ 1

            Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 w następujących wysokościach:

1)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej: 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych:

1.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

732,00

2.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1208,00

3.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1466,00

 

2)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1402,00

2014,00

13

14

1402,00

2014,00

14

15

1402,00

2014,00

15

 

1402,00

2014,00

Trzy osie

12

17

1402,00

2014,00

17

19

1402,00

2014,00

19

21

1746,00

2504,00

21

23

1746,00

2504,00

23

25

1746,00

2504,00

25

 

2014,00

2816,00

Cztery osie i więcej

12

25

2014,00

2816,00

25

27

2014,00

2816,00

27

29

2014,00

2816,00

29

31

2014,00

2816,00

31

 

2014,00

2816,00

 

3)      od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych niezależnie od systemu zawieszenia

1.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1710,00

 

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1620,00

2380,00

18

25

1620,00

2380,00

25

31

1620,00

2380,00

31

 

1620,00

2380,00

Trzy osie

12

40

2322,00

2380,00

40

 

2322,00

3100,00

 

5)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych niezależnie od systemu zawieszenia

1.

od 7 ton i poniżej 12 ton

548,00

 

6)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (się jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1036,00

1218,00

18

25

1036,00

1218,00

25

 

1160,00

1648,00

Dwie osie

12

28

1160,00

1648,00

28

33

1160,00

1648,00

33

38

1160,00

1648,00

38

 

1588,00

2198,00

Trzy osie

12

38

1588,00

1648,00

38

 

1588,00

2198,00

 

7)      od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

1.

mniej niż 22 miejsca

1220,00

2.

równej lub większej niż 22 miejsca

2174,00

 

§ 2

            Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania w dwóch równych ratach płatnych w terminie do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego na rachunek bankowy Gminy Liw w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie Nr 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010 lub w kasie urzędu Gminy Liw. 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Mieczysław Jaszczur 


[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)        dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)        dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1223