Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE

7 sierpnia 2020

Wójt Gminy Liw informuje, że zgodnie z danymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.), limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, który wynosi 295 932 125,00 euro, aktualnie został wykorzystany w 100%.

Oznacza to, że wszelka pomoc finansowa z budżetu państwa oraz budżetów samorządów od dnia 7 sierpnia br. nie może być udzielana w skali całego kraju.

W związku z powyższym Wójt Gminy Liw nie może udzielać ulg i umorzeń w podatku rolnym.

Zwrot podatku akcyzowego

13 sierpnia 2020

VII Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie! 06 września 2020

6 sierpnia 2020
Przejdź do - VII Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie! 06 września 2020

Rolniku, przygotuj się do spisu!

3 sierpnia 2020
Przejdź do - Rolniku, przygotuj się do spisu!

PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WYMIANY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

29 lipca 2020
Przejdź do - PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WYMIANY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

PIERWSZA UMOWA NA GAZYFIKACJĘ GMINY

23 lipca 2020
Przejdź do - PIERWSZA UMOWA NA GAZYFIKACJĘ GMINY

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

3 lipca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie przypomina rodzicom, że w tym roku nie muszą się martwić o dodatek „500+”. Kolejne wnioski nie będą potrzebne gdyż świadczenia zostały przyznane do maja 2021 roku (należy składać wnioski tylko na dzieci nowonarodzone).

O świadczenie na kolejny okres (tj. od czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.) będzie można ubiegać się składając wniosek drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r., a w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

 Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start przyjmowane będą od 1 lipca w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Wnioski (papierowe) będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

Przypominamy, że podstawą ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą dochody rodziny osiągnięte w 2019 roku oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, uprawniające do:

· zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł;

· świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł (podwyższenie kryterium od nowego okresu świadczeniowego)

 Ze względu na stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, w sprawie uzyskania szczegółowych informacji dotyczących świadczeń prosimy, o kontakt głównie drogą telefoniczną pod nr tel. 25 792 28 05

 

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

2 lipca 2020

Program „Moja woda”

2 lipca 2020

W dniu 01.07.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja woda”.

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Intensywność dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

>>>>>>>>>>>>>> Link do programu „Moja woda” <<<<<<<<<<<<<<<

O G Ł O S Z E N I E

30 czerwca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-21
Data publikacji:2015-07-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:60321