Plan pracy Rady Gminy na 2024 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN PRACY RADY GMINY W LIWIE NA 2024 r.

Lp.

Termin

Tematyka sesji

1.

Luty

 1. Informacja na temat działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Węgrowie
 2. Ocena działalności placówek służby zdrowia obsługujących mieszkańców Gminy Liw.

2.

Marzec

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2023 r.
 2. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2023 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Liw za 2023 rok.

3.

Kwiecień

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 r.

4.

Czerwiec

 1. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.
 2. Informacja na temat współpracy z Powiatem Węgrowskim.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Liw.

5.

Sierpień

 1. Ocena funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami w Gminie Liw.
 2. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.

6.

Listopad

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli Urzędu Gminy Liw w zakresie realizacji budżetu gminy Liw i WPF w 2024 roku.
 2. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na 2025 r.
 3. Ustalenie wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2025 r.
 4. Uchwalenie rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.

7 .

Grudzień

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2025 r.
 2. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu gminy za 2023 rok.
 3. Ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2025.
 4. Zatwierdzenie planów pracy i planu kontroli Komisji Rady na rok 2025 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:16158