Plany pracy Komisji w 2020r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan pracy
Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Liwie na 2020 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Wójt i Skarbnik

2.

Sierpień

Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Wójt i Skarbnik

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2021 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Wójt, Skarbnik, Komisja

 Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rzemiosła, Przemysłu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2020 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Wójt, Skarbnik

2.

Sierpień

Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Wójt, Skarbnik, Komisja

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2021 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Wójt, Skarbnik, Komisja

 Plan pracy
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2020 r.

Lp.

Termin realizacji

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Marzec

 1. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2019 r.
 2. Analiza rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok.

Kierownik GOPS, Komisja

2.

Kwiecień

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 2. Analiza sprawozdania z działalności GOPS za 2019 rok.
 3. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2019 rok.
 4. Analiza sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Klubów Sportowych i LZS-ów działających na terenie Gminy Liw.

Wójt, Skarbnik, Kierownik GOPS, Prezesi LZS i Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Liw

3.

Sierpień

 1. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.
 2. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.

 

Wójt, Skarbnik,

Ref. Oświaty, Dyrektorzy Placówek Oświatowych

4.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2021 rok.

Skarbnik

5.

Listopad

Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.

Skarbnik

6.

Grudzień

Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Komisja

 Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Liwie na 2020 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.

Wójt, Skarbnik

2.

Sierpień

Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Wójt, Skarbnik

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2021 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Wójt, Skarbnik,

Komisja

 Plan pracy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Liwie na 2020 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Praca doraźna uzależniona od wpływu skarg, wniosków lub petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Komisja

2.

Listopad

Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Komisja

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:6532