Plany pracy Komisji w 2024r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan pracy
Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Liwie na 2024 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

Wójt i Skarbnik

2.

Czerwiec

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy pod względem inwestycji rocznych i wieloletnich.

Wójt i Skarbnik

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2025 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2025 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2025 rok.

Wójt, Skarbnik, Komisja

 

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rzemiosła, Przemysłu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2024 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

Wójt, Skarbnik

2.

Czerwiec

Analiza informacji o stanie bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.

Wójt, Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Komendant Gminny OSP

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2024 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2025 rok oraz wieloletniej prognozy  finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2025 rok.

Wójt, Skarbnik, Komisja

 

Plan pracy
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2024 r.

Lp.

Termin realizacji

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Marzec

 1. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2023 r.
 2. Analiza rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2023 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Liw za 2023 rok.

Kierownik GOPS, Komisja

2.

Kwiecień

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 2. Analiza sprawozdania z działalności GOPS za 2023 rok.
 3. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2023 rok.
 4. Analiza sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Liw.

Wójt, Skarbnik, Kierownik GOPS, Prezesi Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Liw

3.

Sierpień

 1. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2024/2025.

Wójt, Skarbnik, Ref. Oświaty, Dyrektorzy Placówek Oświatowych

 

4.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2025 rok.

Skarbnik

5.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
 2. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2025 rok.

Skarbnik, Komisja

 

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Liwie na 2024 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.

Wójt, Skarbnik

2.

Wrzesień

Kontrola Urzędu Gminy Liw dotycząca realizacji budżetu gminy za I półrocze 2024 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie realizacji inwestycji.

Komisja, Wójt, Skarbnik

3.

Październik

Analiza wniosków do projektu budżetu na 2025 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2025 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie planu pracy i planu kontroli Komisji na 2025 rok.

Wójt, Skarbnik, Komisja

 

Plan pracy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Liwie na 2024 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Praca doraźna uzależniona od wpływu skarg, wniosków lub petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

Komisja

2.

Listopad

Przygotowanie planu pracy Komisji na
2025 rok.

Komisja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:15966