PROJEKT pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2019

Gmina Liw wraz z partnerami - Gminą Korytnica, Gminą Miedzna i Gminą Sadowne realizuje, projekt pn.:  „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)”.

Beneficjent:

Całkowita wartość Projektu: 10 505 032,14 zł

Wysokość dofinansowania z EFRR: 6 345 513,84 zł

Poziom dofinansowania: 68%.

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Liw, Gminy Korytnica, Gminy Miedzna, Gminy Sadowne.

 Cele Projektu

Cel bezpośredni: uzyskanie poprawy jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu wytwarzania energii elektrycznej i energii grzewczej dla budynków przeznaczonych na własne potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gmin oraz na potrzeby budynków użyteczności publicznej

 Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie udziału emisji zanieczyszczeń, w tym CO2, do powietrza w gminach;
 • zmniejszenie zużycia energii i paliw w budynkach użyteczności publicznej w gminach;
 • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie potrzeb modernizacyjnych w  przyszłości oraz zmniejszenie kosztów związanych z wytwarzaniem energii;
 • ograniczenie kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej i opału;
 • wykorzystanie i promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie wykorzystania czystych zasobów energetycznych w warunkach lokalnych na terenie gmin powiatu węgrowskiego;
 • wzrost komfortu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

 Cele ogólne i pośrednie:

 • zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w skali regionu i całego kraju poprzez wsparcie procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną;
 • zmniejszenie emisyjności gospodarki regionalnej poprzez zmniejszenia zapotrzebowania na  energię i paliwa oraz zmniejszenie strat zużycia energii;
 • wsparcie procesu inteligentnego zarządzania energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 • promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (odnawialnych źródeł energii);
 • rozwój i promocja niskoemisyjnych źródeł energii oraz technologii niskoemisyjnych;
 • poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego;
 • wzmocnienie polityki zrównoważonego rozwoju (energetycznego i niskoemisyjnego) środowiska na Mazowszu, poprzez wzrost efektywności energetycznej, większe wykorzystanie źródeł odnawialnych na terenie województwa mazowieckiego, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

Zakres rzeczowy

Realizacja projektu  polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (wykorzystujących energię słoneczną), przeznaczonych na własne potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gmin oraz na potrzeby budynków użyteczności publicznej:

 • instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych – 353 kpl.
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych – 330 kpl.
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 10 kpl.

W ramach prac przygotowawczych zostały opracowane programy funkcjonalno-użytkowe oraz  studium wykonalności projektu, a w zakresie realizacji inwestycji pełna dokumentacja projektowa. Projekt zrealizowany został w systemie "projektuj i buduj". Oczekuje się pozytywnego efektu ekologicznego projektu poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji. Projekt zakłada promowanie OZE oraz przyczynia się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu regionalnym i krajowym. Wykonane w ramach projektu instalacje OZE przyczyniają się do  zmniejszenia wykorzystania energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co wpływa na  redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2) i ograniczenie degradacji środowiska. W  wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców.

Planowane efekty

 1. Redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu określone na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej dla stanu aktualnego oraz prognozowanych wartości po  realizacji projektu:

Przed modernizacją

435,60

t/rok

Po modernizacji

110,57

t/rok

Redukcja

325,03

t/rok

Redukcja

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zestawienie wartości energii końcowej i pierwotnej przed i po modernizacji oraz redukcja wzięta pod uwagę do wyliczeń wskaźników efektu określone na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej dla stanu aktualnego oraz prognozowanych wartości po  realizacji projektu:

 

Przed modernizacją

Po modernizacji

Redukcja

 

Energia pierwotna [kWh/rok]

Energia końcowa [kWh/rok]

Energia pierwotna [kWh/rok]

Energia końcowa [kWh/rok]

Energia pierwotna [kWh/rok]

Energia końcowa [kWh/rok]

SUMA

1388338

1162999

684393

1100840

703945

62159

 3. Zestawienie emisja pyłów PM10 przed i po realizacji projektu oraz obliczone na jej podstawie redukcja emisji wyrażona w Mg/rok oraz procentach:

Przed modernizacją

131,72

Mg/rok

Po modernizacji

128,58

Mg/rok

Redukcja

3,14

Mg/rok

Redukcja

2,4%

 

 Źródło: Studium wykonalności Projektu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-29
Data publikacji:2019-08-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1472