Informacja w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2022

Osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  w wysokości 40 zł za osobę dziennie nie dłużej niż za okres 60 dni.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawane w oparciu o art. 13 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, oraz na podstawie:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty;
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy Liw.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Świadczenie pieniężne nie zostanie przyznane za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany we wniosku okres, gdy wypłacono już świadczenia, za okres, którego dotyczy wniosek (w sytuacji gdy wnioskodawca otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem)  lub gdy dane podane we wniosku są nieprawdziwe.

UWAGA! Za niezgodne z prawdą wypełnienie wniosku grozi odpowiedzialność karna!

W przypadku pytań należy kontaktować się z Urzędem Gminy Liw pod nr telefonu: 25 308 12 50 lub poprzez e-mail: sekretariat@liw.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-23
Data publikacji:2022-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:928