Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2022

RADY GMINY W LIWIE

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw  stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13358 i poz. 15378) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych z podziałem na:

1) papier i tekturę;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) popiół;

8) odpady niebezpieczne;

9) przeterminowane leki i chemikalia;

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

13)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

14) zużyte opony;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej.”

2) § 6 ust.1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą kolorowe worki o minimalnej pojemności 60l., pojemniki o minimalnej pojemności 120l oraz kontenery o minimalnej pojemności 2m3.’’

,,3. Ustala się następujące kolory worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

1)                      CZARNY - niesegregowane (zmieszane) odpady

2)                      ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

3)                      NIEBIESKI - papier i tektura,

4)                      ZIELONY - szkło,

5)                      BRĄZOWY - bioodpady,

6)                      CZERWONY - chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, olejów i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, farmaceutyki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

7)                      SZARY - popiół.”

3) § 12 ust. 2 pkt 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

,,5) bioodpady, o których mowa w  § 2 ust. 1  pkt 6 będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością
 - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie,
 - w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu,
Bioodpady mogą być również gromadzone bezpośrednio na nieruchomości, na której powstały, w przydomowych kompostownikach;”

 6) odpady określone w § 2 ust. 1 pkt 8 - 11 będą odbierane w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub przez mobilne punkty odbioru odpadów.”

 „7) odpady o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, 10, 11 mogą być również oddawane odpowiednio do punktów zbiórki w aptekach, do punktów ich sprzedaży albo do punktów zbiórki w szkołach na terenie Gminy i w budynku Urzędu Gminy lub przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenie na ich zbieranie;”

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Uzasadnienie

W wyniku analizy procesu odbioru oraz weryfikacji obsługi systemu odbierania odpadów komunalnych zmniejszono ilość frakcji segregowanych poprzez rezygnację z worka fioletowego (odpady higieniczne). Odpady higieniczne odbierane będą w worku o kolorze czarnym - odpady niesegregowane (zmieszane). W praktyce odpady higieniczne kwalifikowane są razem z odpadami zmieszanymi pod kodem 20 03 01.

Przedmiotowa zmiana nie będzie miała wpływu na dotychczasowy sposób rozliczania zebranych odpadów z firmą wywozową.

Od momentu wejścia w życie tejże uchwały odpady z w/w worka będą zakwalifikowane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - (worek czarny).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-19
Data publikacji:2022-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1681