Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 66/2022

Wójta Gminy Liw

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej.

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zarządza się, co następuje:

 

§1

Unieważnia się ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w kultywowanie tradycji narodowej poprzez organizację imprez związanych z obyczajem i tradycją wsi polskiej pod nazwą „Dzień Kukurydzy”.

§2

Unieważnienie, o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liw,
  3. na stronie internetowej Gminy Liw.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-19
Data publikacji:2022-08-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1691