Ogłoszenie Wójta Gminy Liw o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jartypory dla części działek o numerach 2018/1 i 2018/2

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2023

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Jartypory dla części działek o numerach 2018/1 i 2018/2

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jartypory dla części działek o numerach 2018/1 i 2018/2, w dniach od 20 stycznia 2023 roku do 11 lutego 2023 roku w Urzędzie Gminy Liw w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, w pokoju nr 11, w godzinach: 900 - 1500 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liw pod adresem internetowym: www.bip.pl w (zakładce: ogłoszenia/obwieszczenia).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 lutego 2023 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Liw w Węgrowie (pokój nr 12).

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Liw. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej (osobiście lub pocztą na adres: Wójt Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@liw.pl) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /7k1j99qqjo/skrytka) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 roku. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Wójt

( - )  Bogusław Szymański

 

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) Wójt Gminy Liw informuje, że w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwa prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Liw jest Wójt Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@liw.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody w celu rozpatrzenia składanych uwag do projektu dokumentu planistycznego.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Liw, tj. w celu przeprowadzenia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Liw przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wójt Gminy Liw informuje ponadto, że w związku z przetwarzaniem przez wójta, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:759