PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

Realizator projektu: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partner: Gmina Liw

Okres realizacji: 2008-2014

Celami projektu są:

  • promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
    • utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i  przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 14 marca 2007 roku ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej - INSPIRE,
    • opracowanie i  wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji;
  • wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
  • aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań mających na celu:

1) utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

2) dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, umożliwiających przekształcenie do postaci cyfrowej, utworzenie metadanych dot. przestrzennych zbiorów

3) uruchomienie portalu umożliwiającego użytkownikom zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej, wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych.

 Więcej informacji o projekcie:

http://geodezja.mazovia.pl/projekty/bw/startbw.html,

http://www.wrotamazowsza.pl/pl/.             

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3966