Zezwolenie na imprezę masową.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2015

            Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na imprezę masową nie można zapomnieć o dołączeniu do niego kompletu wymaganych dokumentów, tj.:

1. Opinia właściwego miejscowo:

Komendanta Powiatowego Policji;

Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej;

Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego;

Państwowego Inspektora Sanitarnego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

2. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

3. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

4. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy;

5. W przypadku imprez organizowanych cyklicznie - terminarz imprez masowych lub terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej;

6. Informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.

7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej. Informacje o osobie wyznaczonej na kierownika bezpieczeństwa (imię, nazwisko, numer PESEL, numer zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w wypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka konieczne są również numer i data wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia)

8. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

10. Polisę ubezpieczeniową - (Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny).

11. Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

12. Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz w celu utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób.

 

Ponadto dołączyć należy:

1. Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się będzie impreza. Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych zobowiązujących ich do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury czy przyrody.

 

Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 30 dni od planowanego terminu rozpoczęcia imprezy.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł. Wskazaną kwotę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Gminy Liw:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie, nr 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010

lub w kasie urzędu, a dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, pokój nr 2

Termin załatwienia sprawy:
Wójt Gminy Liw wydaje decyzję, w której udziela zezwolenia lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Sekretariat Urzędu Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, pokój nr 2

Termin załatwienia sprawy:
Wójt Gminy Liw wydaje decyzję, w której udziela zezwolenia lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

Wójt odmawia wydania zezwolenia w szczególności, gdy organizator nie przedłożył wymaganych opinii właściwych podmiotów oraz w sytuacji, gdy nie zostały przez niego spełnione obowiązki i wymogi.


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Liw w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-17
Data publikacji:2015-09-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:6472