Wójt Gminy Liw ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2019

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  z 2018 r. poz. 450 ze zm.) 

Wójt Gminy Liw

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2019 roku.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Liw do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2019 roku. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Liw, powołuje do Komisji Konkursowych przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków Komisji Konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące u dział w konkursie.

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji nie otrzymują zwrotu kosztów dojazdu na spotkania. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i uczestnictwo w posiedzeniu komisji.

Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych

Członkami Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2019 roku, mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim, stosunku prawnym lub fizycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i realizacji zadań publicznych

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata podpisany przez zainteresowaną osobę oraz organizację prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, e-mail: ewidencja@liw.pl, fax : 25 792 2821 do dnia 2 kwietnia 2019 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-18
Data publikacji:2019-03-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1311