Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Liw w 2019 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Gmina zobowiązana jest zorganizować na swoim terenie gospodarkę odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych.

Rada gminy Liw, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwała NR XVII/116/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016 r. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Zgodnie z regulaminem mieszkańcy gminy Liw zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych.

W 2019 roku uchwałą nr III/16/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmieniła sposób określania opłaty za odpady z dotychczasowego „od gospodarstwa domowego” na jednakowa stawkę od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,00 zł miesięcznie od osoby i wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierano odpady z około 2300 nieruchomości na których zamieszkiwało 6234 osoby.

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy wynosiła na koniec 2019 r. 7465 osób (na pobyt stały 7407, na pobyt czasowy 58). Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zameldowanie nie jest więc jednoznaczne z zamieszkaniem na terenie danej miejscowości. Deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych zostało 6234 osób. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika z faktu podejmowania nauki przez uczniów i studentów poza miejscem stałego zameldowania oraz wykonywaniem pracy poza terenem Gminy Liw. W celu weryfikacji stanu faktycznego na bieżąco podejmowane były działania upominawcze i kontrolne.

Nieruchomości niezamieszkałe np. sklepy, zakłady produkcyjne i usługowe, placówki oświatowe itp. nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami. Zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Zbiórka odpadów w sposób selektywny polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:

1)      papier i tekturę;

2)      metale;

3)      tworzywa sztuczne;

4)      szkło;

5)      odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6)      bioodpady;

7)      popiół;

8)      odpady higieniczne;

9)      odpady niebezpieczne;

10)   przeterminowane leki i chemikalia;

11)   odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

12)   zużyte baterie i akumulatory;

13)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

14)   meble i inne odpady wielkogabarytowe;

15)   zużyte opony;

16)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej.

 

Gmina przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki służące do zbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości gmina Liw udostępnia właścicielom nieruchomości w worki o pojemności od 60 do 120 litrów. Mieszkańcy do gromadzenia odpadów zaopatrywani są w worki o następującej kolorystyce, w których gromadzone są niżej wymienione odpady:

1)        CZARNY - odpady niesegregowane (zmieszane),

2)        ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

3)        NIEBIESKI - papier i tektura,

4)        ZIELONY - szkło,

5)        BRĄZOWY - bioodpady,

6)        FIOLETOWY - odpady higieniczne,

7)         CZERWONY - chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, olejów i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, farmaceutyki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

8)        SZARY - popiół.

 

Odpady segregowane odbierane były jeden raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne oraz zmieszane (pozostałość po segregacji) odbierane są dwa razy w miesiącu okresie letnim - od kwietnia do września i raz w miesiącu w okresie zimowym - od października do marca. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz odpady problematyczne /czerwony worek/ odbierane są dwa razy w roku wiosną i jesienią w terminach ustalonych w harmonogramie. Odpady budowlane odbierane są po uzgodnieniu na indywidualne zgłoszenie.

Wykonawcą usługi zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Liw, w 2019 r. było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie. Wykonawcę wyłoniono w przetargu niegraniczonym. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w pokrywają mieszkańcy gminy. Kwota wydatkowana w 2019 roku na ten cel wyniosła 950 000 zł. Na powyższe koszty składa się kwota zaoferowana w przetargu i koszty obsługi gospodarki odpadami /zatrudnienie pracownika/.

W ciągu roku na terenie gminy Liw zebrano 843,779 Mg. odpadów (spadek o 11% do roku poprzedniego) w tym odpadów zmieszanych 473,00 Mg, odpadów biodegradowalnych 44,47 Mg. Z ogólnej masy odpadów komunalnych wysegregowano i poddano recyklingowi cztery frakcje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale w ilości 218,75 Mg. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami czterech frakcji odpadów w 2019 r. powinien wynieść 40%. Osiągnięty w gminie poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych czterech frakcji wyniósł - 32,80%. W przypadku tego rodzaju odpadów, pojawia się jednak problem związany ze znacznym niedoszacowaniem metali, w większości ich odbiór odbywa się nie przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ale przede wszystkim przez inne podmioty zajmujące się skupem złomu. Osiągane wskaźniki są jednak obliczane tylko na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2019 r. wynosi - 11,92 % przy dopuszczalnym 35%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi - 0. W 2019 roku nie odebrano materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Liw była: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce; Składowisko w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry;

Na terenie gminy nie stwierdzono dzikich wysypisk śmieci.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:5132