Wójt Gminy Liw ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2015

Węgrów, dnia 11.05.2015 r.

 WOC.526.4.2015

 

NABÓR KANDYDATÓW

NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a i  2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Wójt Gminy Liw 
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku

            W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Liw do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2015 roku. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Liw, powołuje do Komisji Konkursowych przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

            Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji nie otrzymują zwrotu kosztów dojazdu na spotkania. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych

            Członkami Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2015 roku, mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji zadań publicznych.

            Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata podpisany przez zainteresowaną osobę oraz organizację prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów,
e-mail: oc@liw.pl, faks: 25 792 28 21 do dnia 29 maja 2015 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-28
Data publikacji:2015-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:4142