OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY LIW NA ROK 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2019

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 marca 2019 r. zmienionej uchwałą Nr XII/109/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Liw

Wójt Gminy Liw

ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu.

Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Liw zamierza osiągnąć jest:

1)      Osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

2)      Poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych,

3)      Poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców Gminy do różnorodnych form aktywności sportowej,

4)      Zwiększenie dostępności mieszańcom Gminy do różnorodnych form aktywności sportowej

5)      Promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców.

  1. O dotację może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 poz. 1468) nie należący do sektora finansów publicznych, który na terenie Gminy Liw prowadzi działalność sportową.
  2. Oceny wniosków dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Liw.
  3. O przyznaniu i wysokości dotacji decyduje Wójt Gminy Liw.
  4. Planowa kwota na realizację zadania wynosi 122.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  5. Zadanie powinno być wykonane do dnia 31.12.2020 r.
  6. Za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione od dnia podpisania umowy.
  7. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, wzór wniosku określa uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Liw.
  8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      Wniosek na obowiązującym formularzu i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 2 (kancelaria) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wsparcie finansowe rozwoju sportu” do dnia 30 listopada 2019 roku do godziny 1600,

2) dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

3) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 792 3362.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-19
Data publikacji:2019-11-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1101