Zmiany w zasadach wydawania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2015

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie długo wyczekiwane zmiany ustawy o ochronie przyrody, które usprawniły procedury związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew.

Najważniejszymi zmianami w ustawie są:

Zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych, powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Ponadto ustawodawca ułatwił kwalifikację drzew, które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na usunięcie. W dotychczasowym brzmieniu przepisu art. 83 ust. 6 pkt 4 z obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta zwolnione były drzewa lub krzewy, których wiek nie przekraczał 10 lat. W zmienianych przepisach określono wielkości obwodów pnia drzew. I tak stosownie do treści znowelizowanego przepisu obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia nie będzie podlegać usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)      35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)      25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia. Mianowicie zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia - przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

Wobec powyższego informujemy, że obowiązuje nowy wzór wniosku składanego do Wójta Gminy Liw o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

Ponadto stosownie do art. 83c ust. 1 organ właściwy do wydania zezwolenia przed jego wydaniem dokonuje oględzin z zakresu występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Dlatego też aby dokonać poprawnej oceny obecności bądź braku gatunków chronionych w obrębie drzew, a także stanu zdrowotnego drzew, oględzin dokonuje się w okresie wegetacyjnym drzew, czyli od 15 marca do 15 października. Z kolei wycinki drzew dokonuję się poza okresem wegetacyjnym drzew oraz poza okresem lęgowym ptaków, czyli odpowiednio od 15 października do 15 marca. Jedynym odstępstwem od ustalonych zasad jest zagrożenie stwarzane przez drzewo przy czym zagrożenie to powinno mieć rzeczywisty charakter, a nie hipotetyczny, zaś usunięcie drzewa w takim wypadku powinno stanowić jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia.

  

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-06
Data publikacji:2015-11-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:5739