Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Zawady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

OGŁOSZENIE

z dnia 22 lutego 2021 roku

 

Wójt Gminy Liw

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Zawady, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 74/2

Powierzchnia działki: 0,2111 ha

Powierzchnia użytkowa budynku – 502,10 m2 p.u.

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00055082/1

Wartość nieruchomości: 333 690,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

 

             Nieruchomość stanowiąca budynek byłej szkoły podstawowej w zabudowie wolnostojącej. Budynek murowany, wykonany według starej normy cieplnej. Obiekt wyposażony w instalację C.O., uzbrojony w przyłącza elektryczne oraz wodociągowe. W skład nieruchomości wchodzą dwa budynki gospodarcze

 

Przetarg odbędzie się 30 marca 2021 r. o godz. 1015 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych w wysokości 10% ceny  wywoławczej do dnia 25 marca 2021 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35 9236 0008 0000 0606 2000 0070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 25 marca 2021 r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9.Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/792-28-21.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.pl, www.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i  w miejscowości Zawady.

                                              

 

 

                                                                                                          /-/ Bogusław Szymański

Wójt Gminy Liw

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-22
Data publikacji:2021-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:303