Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Jarnice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2021

OGŁOSZENIE

z dnia 17 marca 2021 roku

Wójt Gminy Liw

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niżej wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Jarnice, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działek:  918 i 919

Powierzchnia działek: 0,8800 ha

Powierzchnia użytkowa budynku – 509,90 m2 p.u.

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00029094/7

Wartość nieruchomości: 491 300,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)

             Nieruchomość gruntowa zabudowana byłą szkołą podstawową i przedszkolem. Budynek murowany, wykonany według starej normy cieplnej. Teren działki ogrodzony, posiada uzbrojenie w przyłącza elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Na terenie działki znajduje się budynek gospodarczo - sanitarny. Nieruchomość w zabudowie wolnostojącej. Lokalizacja nieruchomości bardzo dobra, bliskie sąsiedztwo rzeki Liwiec.

  Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 1015 w budynku Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych w wysokości 10% ceny  wywoławczej do dnia 21 kwietnia 2021 roku w kasie Urzędu Gminy Liw bądź na konto Urzędu Gminy Liw: Bank Spółdzielczy w Węgrowie numer 35 9236 0008 0000 0606 2000 0070 z wpisaniem na dowodzie wpłaty numerów działek oraz miejscowości. W przypadku wpłaty przelewem, wadium najpóźniej 21 kwietnia 2021 r. powinno znaleźć się na koncie Urzędu Gminy.

2.Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

4.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w kasie Urzędu Gminy Liw.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

8.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9.Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

11. Wójt Gminy Liw zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przetargu w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/792-28-21.

            Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw www.liw.pl, www.bip.liw.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liw i  w miejscowości Jarnice.

                                              

 

 

                                                                                                          /-/ Bogusław Szymański

Wójt Gminy Liw

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:679