Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Liw z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2021

Zarządzenie Nr 47/2021

Wójta Gminy Liw

z dnia 30 lipca 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej.

                Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/177/2020 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 października 2020 r. roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Liw zarządza, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej pod nazwą „ I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liw ”

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liw,
  3. na stronie internetowej Gminy Liw.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liw.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-30
Data publikacji:2021-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1974