Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2016

UCHWAŁA NR XI/57/2015
RADY GMINY W LIWIE

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r poz. 1381 z późn. zm.) – Rada Gminy Liw uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 (M.P. z 19 października 2015r. poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 41,00 zł.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaszczur

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-15
Data publikacji:2016-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1466