Plan pracy Rady Gminy na 2017 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN PRACY RADY GMINY W LIWIE NA 2017 ROK

Lp.

Termin

Tematyka sesji

1.

Luty

 • Ocena działalności placówek służby zdrowia obsługujących mieszkańców Gminy Liw.
 • Perspektywy współpracy z Powiatem Węgrowskim.

2.

Kwiecień

 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2016r.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.
 • Informacja dotycząca działalności ARiMR i MODR.

3.

Czerwiec

 • Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. na terenie Gminy.
 • Informacja na temat działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji i PWiK.

4.

Sierpień

 • Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Liw za pierwsze półrocze 2017r.
 • Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Liw.

5.

Wrzesień

 • Ocena współpracy Gminy Liw z Lokalną Grupą Działania „BĄDŹMY RAZEM”
 • Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Gminie Liw i Powiecie Węgrowskim.

6

Listopad

 • Ustalenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.
 • Ustalenie wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego.
 • Uchwalenie rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
 • Informacja nt. działalności Spółki Wodnej Liw.

7.

Grudzień

 • Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 r.
 • Zatwierdzenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw na rok 2018.
 • Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy za 2016 rok.
 • Ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
 • Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2018rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-11
Data publikacji:2015-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5546