Szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk (wykaz kąpielisk, karta kąpieliska, jakość wody w kąpielisku)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2018

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. (poz. 527) 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH I INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK

I.     Wykaz kąpielisk 

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych :

Powiat: węgrowski  Województwo: mazowieckie

L.p.

Informacje dotyczące kąpielisk

Kąpieliska

1

2

3 [1])

1

Kod kąpieliska [2])

 

2

Nazwa kąpieliska

Kąpielisko Miejskie Zalew nad Liwcem k/Węgrowa

3

Adres i lokalizacja kąpieliska

Krypy, gm. Liw, działka nr ewid. 1099/1

4

Rok 2018 [3])  [4])

Rok 2018

4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk [5])

Uchwała Rady Gminy w Liwie

Data: 16.IV 2018

Numer: XXXVII/266/2018

Uchwała Nr XXXVII/266/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Sezon kąpielowy: 2018

23.06.2018 – 31.08.2018

Dzień/miesiąc – dzień/miesiąc

Od 23 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Dużą liczbę kąpiących się określono na 300 osób

300

4b

Organizator:

Miasto Węgrów

Nazwa albo imię i nazwisko:

 

Adres:

Ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów

Nazwa albo imię i nazwisko:

 

Adres:

 

II.      Karta kąpieliska

A.    Informacje podstawowe 

 

Lp.

Informacje podstawowe

Kąpielisko Miejskie Zalew nad Liwcem k/Węgrowa

( Nazwa i adres kąpieliska)

Kod kąpieliska [6]  …………………………………………………

1

2

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

Zalew nad rzeką Liwiec

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko  [7]

PLRW2000242668731

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami [8]

35 m, 54+450

Linia brzegowa sięga od:
Szerokość geograficzna: 52.396238, Długość geograficzna: 22.002197

Do:

Szerokość geograficzna: 52.396081, Długość geograficzna: 22.002127

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli

300

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

Od 23 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko

Miasto Węgrów

Adres

Ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

 

Tel. (25) 792-25-99 fax. (25) 792-25-23

sekretariat@wegrow.com.pl

7

Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie

Adres

Ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

Tel. (25) 792-42-27

wegrow@psse.waw.pl

8

Infrastruktura w obszarze kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)

W budynku magazynu sprzętu rekreacyjnego z funkcją gastronomiczną znajdują się toalety publiczne z WC i umywalką, 2 przebieralnie

Liczba natrysków

Brak

Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli [9]

Na terenie kąpieliska znajduje się budynek magazynu sprzętu rekreacyjnego z funkcją gastronomiczną oraz urządzony plac zabaw, boisko, pomost i plaża. W sezonie funkcjonuje wypożyczalnia rowerów rekreacyjnych oraz wake – park.

Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia

Brak danych

Wpływ infrastruktury na jakość wody

Brak [10]

Istnieje 10                                     należy podać jaki

9

Gospodarka odpadami przy kąpielisku

Płynnymi

Kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, brak 10

Dzierżawca terenu podpisuje umowę z wybranym przedsiębiorstwem

Stałymi

Kosze, pojemniki, segregacja, brak 10

Odpady będą odbierane przez przedsiębiorstwo wyłonione w wyniku przetargu ogłoszonego przez Miasto Węgrów.

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gastronomicznej są odbierane na podstawie umowy podpisanej przez dzierżawcę terenu.

10

Pozwolenia wodnoprawne ( data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)

Zgłoszenie wodnoprawne z dnia 05.01.2018 r. , Zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu na utworzenie kąpieliska w Krypach gm. Liw wydane dnia 22.01.2018 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

19.01.2018

12

Aktualizacja informacji podstawowych

Data

Czego dotyczy aktualizacja [11]

Data

Czego dotyczy aktualizacja [12]

Data

Czego dotyczy aktualizacja [13]

Data

Czego dotyczy aktualizacja [14]

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia) 

Lp.

Informacje o jakości wody

( dostarczone przez stacje sanitarno – epidemiologiczne)

Rok

2018

……

……..

1

2

3

4

5

1

Ocena jakości wody przez sezonem

 

 

 

2

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny

 

 

 

Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych / zakwestionowanych

 

 

 

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe

 

 

 

Obecność innych organizmów [15] (sinice, makroalgi, fitoplanton morski) liczba przypadków i czas trwania

 

 

 

Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów 15 liczba przypadków i czas trwania

 

 

 

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej [16]

 

 

 

3

Zalecenia organów inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli
(data, czas trwania, przyczyna)

 

 

 

Zakaz kąpieli w danym sezonie

(data, czas trwania, przyczyna)

 

 

 

Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)

 

 

 

Inne istotne zalecenia i uwagi

 

 

 

4

Klasyfikacja

Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek) [17]

 

 

 

 

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku

 

 

 

 


[1] Ilość kolumn należy dostosować do liczby kąpielisk w gminie.

[2] Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

[3] Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze po 4-4b o tej samej treści w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat.

[4] Należy dostosować ilość wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

[5] W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać „wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą.

[6] Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

[7] Na podstawie danych znajdujących się w profilu wody w kąpielisku

[8] Na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotopam z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

[9] Opisać inne udogodnienia typu obecność WOPR, wydzielone strefy kąpieli (np. dla dzieci), pomosty, sprzęt pływający, przebieralnie, punkty gastronomiczne, wygodny dostęp dla wózków, dostęp dla psów itp.

[10] Niepotrzebne skreślić    

[11] Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

[12] Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

[13] Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

[14] Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

[15] Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

[16] Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.

[17] Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-25
Data publikacji:2018-04-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:951